جستجو
  29 دی 1399
باید بیاموزیم که در مورد ایده‌های نوی خود صحبت کنیم، ذهن خلاق همیشه با صدای بلند کار می‌کند****اگر بخواهید خلاق تر باشید، باید طبیعی تر فکر کنید****انرژی خلاقیت یکی از با ارزش ترین منابعی است که در اختیار دارید.
تابلوی اخبار و اطلاع رسانی

شورایی است که در فاز اول متشکل از همكاران شاغل در مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و در فازهای بعدی با مساعدت همه همکاران علاقمند به حوزه نوآوری تشکیل خواهد شد. این شورا با استفاده از توانمنديهای دانشی و تجربی ايشان بطور مستمر و منظم و البته با دستور جلسه های نظامند و هدف دار ...

ادامه مطلب

کمیته پژوهشی امورمناطق بر اساس نظامنامه پژوهش شهرداری تهران با ریاست معاون هماهنگی امورمناطق، 3 نفر ازشهرداران و یا مدیران ارشد شهرداری به انتخاب رئیس کمیته (اعضای مدیریتی)، 3 نفر صاحبنظر علمی به انتخاب مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (اعضای علمی) و مدیر مطالعات و برنامه ریزی امورمناطق (دبیر) تشکیل شده است.

ادامه مطلب

ترکیب اعضای کمیته پژوهشی نوآوری شهری به شرح زیر است: مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار (رئیس کمیته)؛ سه نفر از مدیران حوزه شهردار یا مدیران ارشد سازمانها، شرکتها و مراکز تابعه به انتخاب رئیس کمیته؛ معاون علم و فناوری مرکز مطالعات، مشاور راهبردی و معاونان پژوهشی مرکز مطالعات (حسب موضوع)؛ رئیس مرکز نوآوری شهر تهران (دبیر کمیته)؛ ...

ادامه مطلب